Uusi TES hyväksyttiin


 

PAM JA PALTA OVAT 3.6.2015 HYVÄKSYNEET VARTIOINTIALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN.

Työehtosopimus koskee  noin 9 000 alan työntekijää. Sopimuskausi alkoi 1.6.2015 ja päätyy 31.3.2016. 

 

Muutokset TESsiin ovat seuraavanlaiset

 

1 § Sopimuksen uudistaminen Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välinen vartiointialaa koskeva työehtosopimus uudistetaan muutoksin, jotka siirretään työehtosopimuksen asianomaisiin pykäliin tai työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan.

 

2 § Sopimuskausi 1.6.2015 - 31.3.2016.

 

3 § Palkkaratkaisu Yleiskorotus Palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan 1.9.2015 lukien 0,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Lisät Yötyölisä on 1.9.2015 lukien 189 senttiä tunnilta.

  

4 § Sopimuksen kehittämistä koskevat tekstikysymykset

4.1. Palkkausjärjestelmän kehittäminen Työehtosopimuksen 24 §:n vaativuustason III kohta "Valvonta- ja vartiointitehtävä erityiskohteissa" muutetaan kuulumaan seuraavasti: Vartiointi- tai valvontatehtävä suurlähetystössä, ydinvoimalassa (ydinenergialaissa tarkoitettu turvahenkilö), metrossa, HelsinkiVantaan lentokentällä tai vastaava perustehtävää vaativampi valvonta- tai vartiointitehtävä.

4.2. Vuosilomapalkka ja lomaraha Vuosilomapalkan laskennan yksinkertaistaminen: Osapuolet neuvottelevat 30.9.2015 mennessä vuosilomapalkan laskennan yksinkertaistamiseksi yhteisistä laskentaperusteista sekä niiden perusteella prosenttiluvuista, joilla lasketaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaisten työntekijöiden lomapalkka 1.4.2016 alkavan lomanmääräytymisvuoden alusta. Neuvotteluratkaisun mandolliset kustannusvaikutukset otetaan huomioon seuraavassa sopimusratkaisussa osana kustannusraamia.

4.3. Muut muutokset Kirjataan työehtosopimuksen 9 §:ään uusi kohta, jonka otsikko on "Joustava työaikajärjestelmä", seuraavasti: Paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa sopien (51 §) voidaan ottaa käyttöön joustavan työajan malli (liite 1 b). Kirjataan työehtosopimuksen Työajan Iyhennys ja arkipyhät — otsikon alle seuraava uusi väliotsikko "Vuosivapaajärjestelmä" seuraavasti: Paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa sopien (51§) voidaan kuukausipalkkaisten työntekijöiden osalta ottaa käyttöön vuosivapaajärjestelmä (liite 1 a). Muutetaan työehtosopimuksen Matkustaminen —kohdassa (40 §) sopimustekstiä siten, että poistetaan viittaukset verovapaiden korvausten euro- ja senttimääräisiin enimmäismääriin ja korvataan ne viittauksella kulloinkin voimassa olevaan verohallinnon päätökseen verovapaista matkakustannusten korvauksista. Poistetaan työehtosopimuksen kohdasta "Palkallinen äitiys- ja isyysvapaa" (44 §) soveltamisohje.

 

5 § Työryhmät

 

5.1. Laki yksityisistä turvapalveluista: vaikutukset työehtosopimukseen Uusi laki yksityisistä turvapalveluista on osapuolten arvion mukaan tulossa voimaan aikaisintaan vuoden 2016 aikana. Osapuolet selvittävät työehtosopimuskauden aikana, mitä muutoksia lainmuutos edellyttää työehtosopimukseen. Selvitystyössä käytetään tarpeen mukaan apuna lainmuutoksen asiantuntijaa. Vaadittavat työehtosopimusmuutokset valmistellaan siten, että ne voidaan ottaa käyttöön lain voimaantulosta alkaen lain siirtymäsäännökset huomioon ottaen.

 

5.2. Työehtosopimuksen kehittäminen tuottavuuden ja alan kilpailukyvyn yllä- pitämiseksi Sopimusosapuolet selvittävät jatkuvan neuvotteluperiaatteen mukaisesti, miten alan yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä voidaan edistää työehtosopimusta ja paikallisen sopimisen käytäntöjä kehittämällä. Työssä huomioidaan alan tulevaisuuden näkymät sekä muuttuvat asiakastarpeet. Töiden joustavamman organisoinnin lisäksi tarkastellaan työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja osaamisen ylläpitämiseen liittyviä kysymyksiä.

 

5.3. Palkkausjärjestelmän ajantasaistaminen Jatketaan jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti palkkausjärjestelmän ajantasaistamista. Tarvittaessa kuullaan asiantuntijoita ja hyödynnetään kohdissa 5.1. ja 5.2. tehtyjä havaintoja.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.