KiKyn vaikutukset turvallisuusalalla

Tämä vaikuttaa mm. TESsin voimassaoloon. Nykyinen TES on voimassa 1.4.2016 - 30.4.2017 aivan kuten aiemmin on tiedotettu, mutta tämän TES-kauden päätyttyä uusi TES astuu välittömästi voimaan 1.5.2017 ja on voimassa 30.4.2018 saakka. 
Nyt ollaan siis kiinni tässä sopimuksessa ja sen ehdoissa vuoteen 2018 asti. Lohdutuksena todettakoon, että jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti kuitenkin käydään koko ajan keskustelua muutoksista ja korjaustarpeista, joista päästään sitten keskustelemaan keväällä 2018. 
Alalla pidemmän aikaa olleet varmasti muistavat kuinka tuloksellista tuo jatkuva neuvottelu on ollut. 


Työajan pidentäminen


TAL- ja APV-tuntien kohdalle tulevat muutokset astuvat voimaan 1.1.2017. Työajan lyhennystä kertyy jatkossa 6,75 tuntia kalenterikuukaudessa ja arkipyhä vapaa lyhentää työaikaa vastaavasti 6,75 tuntia kolmiviikkoisjaksossa.
Samalla otetaan käyttöön vuosivapaajärjestelmä, jonka käyttöönotto sovitaan työnantaja osapuolen kanssa kustannus ja työaikaneutraalisti siten, että kuukausipalkkaiset työntekijät siirretään kyseisen järjestelmän piiriin 1.5.2018 alkaen eli KiKyn päätyttyä. 

Tämä vuosivapaajärjestelmähän on ollut TESsissä jo tovin, mutta sitä ei ole otettu käyttöön yhdessäkään alan yrityksessä vaikka se olisi ollut paikallisesti sovittavissa ja helpottanut mm. TAL- ja APV-tuntien hallinnointia ja seuraamista. 

Muutetaan liitteenä 1 olevaa viikkotyöaikasopimusta siten, että kaikki maininnat 7,5 tunnista muutetaan 7 tuntiin 36 minuuttiin ja kaikki maininnat 37,5 tunnista muutetaan 38 tuntiin.
Lisäksi muutetaan kohdan ”4.4 Ylityö ja lisätyö” maininta enintään 2,5 lisätyötunnista viikossa 2 tuntiin.  

Muutetaan liitteen ”Liite 1a: Vuosivapaajärjestelmä” sisältämää taulukkoa siten, että työajan lyhennystä kertyy 6,75 tuntia per 100 työtuntia. Lisäksi muutetaan perusteettomasta palkattomasta poissaolosta seuraavan vähennyksen määräksi 6,75 tuntia.

 

48 § Koulutus ja tilaisuudet 

Osa-aikainen työntekijä on työnantajan määrättävissä työajan ulkopuoliseen palkattomaan koulutukseen tai tilaisuuteen yhdessä tai useammassa osassa. Määrättävissä olevan ajan enimmäiskesto kalenterivuodessa saadaan kertomalla 24 tuntia työntekijän työajan ja hänen työaikamuotonsa kokoaikatyön suhteella. Ajallinen enimmäiskesto määritetään työntekijään tammikuun 1. päivänä noudatettavan työsopimustuntien perusteella. Vapaan ajankohdan ilmoittamisessa tulee noudattaa työvuorolistan (10 §) laadintaa koskevia määräyksiä. Vapaapäivälle määrättävän palkattoman koulutuksen tai tilaisuuden kesto on vähintään 6 tuntia, ellei paikallisesti toisin sovita (51 §).

 
Tuo TES 10 § määrittää mm. työvuorolistan laatimisajankohdan eli tuolla turvataan se ettei koulutusta tai tilaisuutta voi määrätä täysin mielivaltaisesti lyhyellä varoitusajalla vaan ne pitää suunnitella ja ilmoittaa hyvissä ajoin. Koulutuksen tai tilaisuuksien sisällön määrittelee työnantaja.

Selviytymislauseke 

Yrityksen joutuessa poikkeuksellisiin vaikeuksiin, tulee siitä ilmoittaa välittömästi elinkeinolupaa valvovalle viranomaiselle, turvallisuutta ostaneille asiakkaille ja työmarkkina osapuolille. 

Mikäli viranomainen katsoo, että elinkeinoluvan voimassaololle on muodostunut riski ja aloittaa toimenpiteet luvan perumiseksi, voidaan yrityksessä arvioida uudelleen tämän työehtosopimusratkaisun sekä työehtosopimusmääräysten soveltuvuutta vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja sopia 51 §:n mukaisesti pääluottamusmiehen kanssa työehtosopimuksen määräyksistä poikkeamisesta, joka on tarpeen yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi sopimuskaudella.
Sopimuksella ei kuitenkaan voi alittaa työehtosopimuksen palkkamääräyksiä. Sopimus voidaan tehdä kerrallaan enintään vuoden määräajaksi ja se voidaan tarvittaessa uudistaa erikseen sopimalla.

Pääluottamusmiehellä on oikeus konsultoida asiantuntijoita sopimuksesta neuvotellessaan. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että TESsin määräyksiä noudatetaan pilkulleen siihen saakka, että viranomainen ilmoittaa yrityksen olevan siinä tilassa, että elinkeinolupa saatettaisiin kumota. Vasta tuolloin voidaan ryhtyä neuvottelemaan 51§ mukaisesti heikennyksistä mm. palkkaa koskeviin määräyksiin.

 

Paikallisen sopimisen muu kehittäminen 

Muutetaan lepoaikamääreitä (15 – 17 §: vuorokausi- ja viikkolepo sekä lepoaika työvuoron aikana) siten, että paikallinen sopiminen (51 §) on mahdollista kertaluonteisesti ilman pääluottamusmiestä. Pysyvistä poikkeuksista voidaan edelleen sopia yksinomaan pääluottamusmiehen kanssa. 

Muutetaan määräyksen ”10 § Työvuorolista ja työvuorot” työvuorolistan laadintaa koskeva kappale seuraavaan muotoon: 
Työvuorolista on laadittava vähintään yhdeksi ajanjaksoksi, joka voi olla kolme tai kuusi viikkoa, ja se on annettava työntekijälle viimeistään 2 viikkoa ennen ajanjakson alkamista. Tämän sanotun 2 viikon aikana työvuoroluetteloa saadaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella. 

Kertaluonteisesti ilman pääluottamusmiestä tarkoittaa sitä, että jokaikinen työntekijä voi itse sopia näissä pykälissä joustamisesta kerran. Mikäli tarvetta olisi saada näiden osalta pysyvämpiä muutoksia tulee se sopia AINA pääluottamusmiehen kanssa.
Tuo työvuoroluettelon muuttaminen vain työntekijän suostumuksella on aina ollutkin noin, mutta tässä yhteydessä se koettiin tarpeelliseksi todeta vielä erikseen. Teidän ei siis tarvitse suostua minkäänlaisiin muutoksiin työvuoroluettelossa sen julkaisun jälkeen.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö TA voisi siirtää teitä esim. kohteesta toiseen direktio-oikeudella. Työskentelyaikoihin sen sijaan ei voi koskea ilman työntekijän suostumusta.

Esimerkki: Jos siis listassa lukee 17-07 Kohde A ja TA siirtää teidät 18-06 kohteeseen B niin menette töihin kohteeseen B, mutta palkka tulee listaan merkityltä 17-07 ajalta ellette keskenänne muuta sovi.


Ilmoitus lyhytkestoisesta sairauspoissaolosta
 

Osana sairauspoissaolojen seurantaa ja hallintaa yrityksessä voi olla käytössä oma ilmoitus –menettely. Oma ilmoitus –menettely tarkoittaa työntekijän mahdollisuutta ilmoittaa omasta työkyvyttömyydestään työnantajalle ilman työkyvyttömyyden todentavaa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta. Menettely koskee enintään kolme vuorokautta kestäviä työntekijän omia poissaoloja. Työkyvyttömyydestä tulee ilmoittaa työnantajalle viipymättä.  Jos työnantajalla on perusteltu syy epäillä työntekijän työkyvyttömyyttä, työnantaja voi aina pyytää työntekijää toimittamaan poissaolo-oikeuden ja palkanmaksuvelvollisuuden edellytyksenä lääkärinlausunnon työterveyslääkäriltä tai muulta nimeämältään lääkäriltä.

Monessa yrityksessä oma ilmoitus-menettely on jo ollut käytössä tovin aikaa ja kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti hyviä. Sairauspoissaolot ovat olleet lyhyempiä ja TA:t ovat säästäneet työterveyshuollon kustannuksissa.
Neuvottelutuloksen käsittelyn aikana, omailmoitus-menettelyä koskevissa keskusteluissa tuli ilmi pari tapausta joissa toimihenkilöt saivat olla töistä pois omalla ilmoituksella, mutta vartijat eivät. Näinhän asia ei voi olla vaan yhdenvertaisuuslain mukaisesti kaikkia henkilöstöryhmiä tulee kohdella tasapuolisesti. Jos yrityksessä on käytössä oma ilmoitus-menettely tulee sen koskea kaikkia henkilöstöryhmiä ja pelisäännöt sen osalta tulee olla kaikilla samat. Mikäli näin ei ole vinkatkaa asiasta työsuojeluvaltuutetullenne tai luottamusmiehelle. Myös liitto voi antaa neuvoja asian kuntoon saattamisessa. 

 

Näillä siis mennään nyt pari vuotta. On syytä muistaa, että näitä heikennyksiä ei yksinkertaisesti voitu välttää. Ne olisivat tulleet joka tapauksessa vaikka kuinka olisimme asiaa vastaan.
Turvallisuusala jäi Tyskan ulkopuolelle, mutta silti se määritteli sopimiselle raamit koko voimassaolonsa ajan. KiKyn kanssa tilanne on sama, mutta ehdot ovat vieläkin tiukemmat. Tilanne ei ole hyvä, mutta olosuhteille emme voi mitään.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.