1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1. Yhdistyksen nimi on Turvallisuusalan ammattiliitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on koko maa
2. Turvallisuusalan ammattiliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä TURVA ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:stä nimitystä PAM.
3. TURVA kuuluu yhteisöjäsenenä Palvelualojen ammattiliittoon PAM ry:een, ruotsiksi Servicefacket PAM rf.
4. TURVA on puolueisiin sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja tehtävät

1. TURVAn tarkoituksena on koota yksityisellä turvallisuusalalla - ja niitä lähellä olevilla aloilla työskentelevät palkansaajat, ammattiin opiskelevat, pelkästään itsensä työllistävät yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä työttömät toimimaan taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen aseman ja elämisen laadun parantamiseksi.

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi TURVA
a.toimii alan työntekijöiden työ- ja palkkaehtojen parantamiseksi yhteistyössä PAMin kanssa.
b.ohjaa alan työntekijöiden, toimihenkilöiden, pelkästään itsensä työllistävien yrittäjien ja ammatinharjoittajien sekä opiskelijoiden liittymistä jäsenosastoihinsa.
c.edistää ja tukee alansa luottamushenkilöiden ja työpaikkojen organisoitumista.
d.toimii yhteistyössä PAMin kanssa ja harjoittaa yhteistyötä muiden rekisteröityjen ammattijärjestöjen ja ay-liikkeen tarkoitusperiä tukevien rekisteröityjen yhdistysten sekä työttömyyskassan kanssa ja voi tukea niiden toimintaa taloudellisesti.
e.tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon alan työntekijöiden ja heidän edustajiensa työ- ja elinolosuhteita sekä asemaa
f.edistää työelämän tuntemusta ja yhteiskunnallista tietoisuutta, yhteisvastuuta ja ammatillista osaamista harjoittamalla tiedotustoimintaa.
g.harjoittaa tiedotustoimintaa TURVAn ja PAMin tunnetuksi tekemiseksi
h.järjestää kokouksia, kursseja, koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia.

3. TURVA voi hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, joiden käyttö palvelee sen toiinnan tarkoitusta. Toimintansa tukemiseksi TURVA voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. TURVA ei voi perustaa säätiöitä eikä säätiöidä omaisuutta ja varoja.

4. TURVAn jäsenosastojen jäsenrekisteriä ylläpitää jäsenosastojen toimeksiannosta PAM.

5. Niissä asioissa, joista ei näissä säännöissä ole määräyksiä, noudattaa TURVA PAMin sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä ja yhdistyslakia.

6. TURVAn toiminnantarkastaja/toiminnantarkastajat tai tilintarkastaja tai PAMin hallituksen määräämä tarkastaja voivat milloin tahansa tarkastaa TURVAn hallinnon ja tilit.

3 § Jäsenet

1. TURVAn jäseniksi pääsevät hallituksen hyväksymät yksityisellä turvallisuusalalla - ja niihin läheisesti liittyvillä aloilla sekä erityisaloilla työskentelevien työntekijöiden, toimihenkilöiden ja esimiesten sekä pelkästään itsensä työllistävien ammatinharjoittajien ja yrittäjien muodostamat rekisteröidyt PAMiin kuuluvat ammattiosastot. Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.


Liittyminen

2. Liittyessään jäsenosasto sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä valtuuston ja hallituksen päätöksiä.

Eroaminen, erottaminen ja purkaminen


3. Jos jäsenosasto haluaa erota TURVAsta, siitä on ilmoitettava TURVAlle yhdistyslain mukaisesti. Ilmoitukseen on liitettävä pöytäkirjat niistä kokouksista, joissa asiasta on päätetty. Jäsenosaston jäsensuhde lakkaa kuuden (6) kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemistä ensiksi seuraavan kesä- tai joulukuun viimeisen päivän jälkeen.

4. Jäsenosaston eroamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa osaston kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kaksi (2) viikkoa. Ehdotus jäsenosaston eroamisesta raukeaa, ellei vähintään 3/4 osaston läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä pidetyissä kokouksissa kannata.

5. Jäsenosasto voidaan erottaa TURVAsta, jos se
a. toimii TURVAn toiminnan tarkoitusta vastaan
b. ei noudata sääntöjä ja valtuuston sekä hallituksen päätöksiä
c. ei erota jäsenyydestään sellaista jäsentä, joka toimii vastoin jäsenosaston tai TURVAn sääntöjä tai TURVAn valtuuston ja hallituksen päätöksiä.

6. Jäsenosaston erottamisesta päättää TURVAn hallitus. Jäsenosastoa on kuultava ennen erottamispäätöksen käsittelyä. Jäsenosasto voi valittaa päätöksestä TURVAn valtuustolle. Valitus on toimitettava kirjallisesti TURVAn hallitukselle kuukauden kuluessa jäsenosaston saatua kirjallisen tiedon erottamisesta.

7. Eronnut tai erotettu jäsenosasto menettää kaikki oikeutensa TURVAssa. Jäsenosasto ei saa takaisin TURVAlle suorittamiaan maksuja eikä sillä ole oikeutta TURVAn rahastoihin tai muuhun omaisuuteen. TURVA ei vastaa eronneen tai erotetun jäsenosaston veloista, jollei toisin ole sovittu.


Muita määräyksiä

8. PAM pitää yhdistyslain mukaista TURVAn jäsenosastojen jäsenluetteloa. TURVAlla on oikeus saada käyttöönsä PAMin ylläpitämässä rekisterissä olevat omien jäsenosastojensa jäseniä koskevat tiedot.

4 § Jäsenmaksut

1. TURVAn jäsenosastot suorittavat jäsenmaksun TURVAn valtuuston päätöksen mukaisesti.

2. TURVAn valtuusto voi päättää enintään kuuden (6) kuukauden jäsenmaksun suuruisesta ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä.

5 § Valtuusto

1. TURVAn valtuusto käyttää päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka eivät kuulu näiden sääntöjen nojalla tai lain mukaan TURVAn hallituksen päätettäväksi. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on muualla sanottu, valtuuston tehtävänä on
a.päättää ammatillisesta emojärjestöstä
b.päättää sääntöjen muuttamisesta
c.päättää valtuustolle tehdyistä aloitteista
d.päättää valtuuston koollekutsumistavasta
e.päättää muista hallituksen esittämistä asioista

2. Valtuuston toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

3. Valtuuston varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.

4. Jos valtuuston jäsen siirtyy vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle, muuttaa edustamaltaan alueelta tai siirtyy muutoin kuin tilapäisesti pois TURVAn järjestämisalalta, eroaa osastosta liittymättä toiseen liiton osastoon taikka erotetaan osastosta taikka ilman hyväksyttävää syytä jättää saapumatta kahteen peräkkäiseen kokoukseen, tulee hänen erota valtuustosta.


Valtuuston jäsenten valinta

5. Valtuuston jäsenet valitaan joka toinen vuosi. Valinta tapahtuu jäsenosastojen syyskokousten yhteydessä pidettävissä vaalikokouksissa.

6. Kukin jäsenosasto valitsee valtuustoon yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen kutakin alkavaa kahtasataa (200) jäsentä kohti. Valtuustopaikkaan oikeuttava jäsenosaston jäsenmäärä lasketaan edellisen vuoden syyskuun lopussa olevan jäsenmäärän perusteella.


Valtuuston kokoukset

7. Valtuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö jäsenistä on paikalla kokouksessa.

8. Aloiteoikeus valtuuston kokouksille on TURVAn jäsenosastoilla ja valtuuston jäsenillä. Aloitteet on toimitettava TURVAn hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.

9. Valtuuston kokouksesta on ilmoitettava jäsenosastoille ja valtuuston jäsenille kirjeitse, työpaikan ilmoitustauluilla, sähköpostitse, yhdistyksen internet-sivuilla, tekstiviesteillä tai liiton jäsenosastojen keskuuteen leviävässä sanoma- tai jäsenlehdessä.

10. Valtuuston kokouksessa jokaisella valtuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan äänestykseen osallistuvien yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaalit ratkaistaan äänestykseen osallistuvien ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa.

11. TURVAn valtuuston kokouksessa esitysoikeus käsiteltäviin asioihin valtuuston jäsenten lisäksi on TURVAn hallituksen jäsenillä ja tilintarkastajilla. Kokoukseen kutsutuilla PAMin toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

12. TURVAn hallituksen päätöksellä valtuuston kokoukseen voi osallistua myös ennen kokousta tai kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tästä on mainittava kokouskutsussa. Valtuuston kokous hyväksyy etäosallistumista varten äänestys- ja vaalijärjestyksen.


Varsinaiset kokoukset

13. Valtuusto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Uuden valtuuston 1. kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa. Kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

14. Valtuuston varsinaisesta kokouksesta on lähetettävä jäsenosastoille ja valtuuston jäsenille ennakkoilmoitus samalla tavalla kuin kokouskutsu viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta. Lopullinen kokouskutsu valtuuston varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä kutsu valtuuston jäsenille ja tiedoksi osastoille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

15. Valtuuston ensimmäisessä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a.valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan TURVAn puheenjohtajaksi.
b.valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja viisi (5) varsinaista jäsentä sekä kolme (3) yleisvarajäsentä.
c.käsitellään tili- ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja vahvistetaan tilinpäätös
d.päätetään hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta
e.päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.
f.valitsee seuraavaksi tilikaudeksi yksi (1) tai kaksi (2) toiminnan-/tilintarkastajaa ja varahenkilöt .
g.käsitellään jäsenten, hallituksen,jäsenosastojen ja PAMin hallituksen esittämät asiat.
h.päättää valtuustolle tehdyistä aloitteista.

16. Valtuuston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a.käsitellään tili- ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja vahvistetaan tilinpäätös
b.päätetään hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta
c.päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.
d.valitsee seuraavaksi tilikaudeksi yksi (1) tai kaksi (2) toiminnan-/tilintarkastajaa ja varahenkilöt.
e.käsitellään jäsenten, hallituksen, jäsenosastojen ja PAMin hallituksen esittämät asiat.
f.päättää valtuustolle tehdyistä aloitteista.

17. Valtuuston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a.päättää jäsenmaksun suuruudesta
b.päättää osastojen jäsenmaksupalautuksen suuruudesta sekä kannusteosan perusteista
c.päätetään hallituksen esittämästä toimintasuunnitelmasta
d.päätetään hallituksen esittämästä talousarviosta
e.päätetään tilintarkastajien palkkioiden perusteista.
f.käsitellään jäsenten, hallituksen,jäsenosastojen ja PAMin hallituksen esittämät asiat.
g.päättää valtuustolle tehdyistä aloitteista.
h.päätetään valtuuston kokousten koollekutsumistavasta.


Ylimääräinen kokous

18. Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään TURVAn hallituksen kutsusta tai kun enemmistö valtuuston jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää.

19. Valtuuston ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

20. Kutsu valtuuston jäsenille ja tieto osastoille ja yhteisöjäsenille valtuuston ylimääräisestä kokouksesta on lähetettävä viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

6 § Hallitus

1. Hallitus johtaa TURVAn toimintaa yhdistyslain, näiden sääntöjen ja valtuuston päätösten mukaisesti.

2. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja viisi (5) varsinaista jäsentä sekä kolme (3) yleisvarajäsentä.Hallituksen toimikausi alkaa siitä kokouksesta, jossa hallitus on valittu ja jatkuu kunnes uusi hallitus 5§ mukaisesti valitaan. Yleisvarajäsenet tulevat varsinaisen jäsenen sijaan siinä järjestyksessä kuin heidät on merkitty valtuuston kevätkokouksen pöytäkirjaan.

3. Hallitus valitsee taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä mahdollisten jaostojen jäsenet.

4. Jos TURVAn hallituksen jäsen siirtyy vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle, muuttaa edustamaltaan alueelta tai siirtyy pois TURVAn järjestämisalalta, eroaa jäsenosastosta liittymättä toiseen jäsenosastoon taikka erotetaan jäsenosastosta taikka ilman hyväksyttävää syytä jättää saapumatta kahteen peräkkäiseen kokoukseen, tulee hänen erota TURVAn hallituksesta.

5. Eronneen hallituksen jäsenen tilalle valitsee valtuusto uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6. Hallitus kokoontuu TURVAn puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kolmen jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö hallituksen jäsenistä on läsnä.

7. Hallituksen kokous voidaan pitää kaikkien hallituksen jäsenten suostumuksella myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.


Hallituksen tehtävät

8. Hallituksen tehtävänä on
a.johtaa TURVAn toimintaa
b.seurata, että TURVAn ja jäsenosastojen toimintaa hoidetaan lakien ja näiden sääntöjen sekä valtuuston ja hallituksen päätösten mukaisesti
c.hoitaa TURVAn taloutta vahvistamansa talousohjesäännön mukaisesti
d.päättää vuosittain rahastoihin siirrettävistä varoista
e.päättää TURVAn omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
f.valmistella valtuuston kokoukselle käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle

9. TURVAN nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen nimenkirjoittajaksi valitsema henkilö yksin.

7 § TURVAn eroaminen ja erottaminen

1. Jos TURVA haluaa erota PAMista, siitä on ilmoitettava PAMille yhdistyslain mukaisesti. Ilmoitukseen on liitettävä pöytäkirjat niistä kokouksista, joissa eroamisesta on päätetty. TURVAn jäsensuhde lakkaa kuuden (6) kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemistä ensiksi seuraavan kesä- tai joulukuun viimeisen päivän jälkeen.

2. TURVAn eroamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa TURVAn valtuuston kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kaksi (2) viikkoa. Ehdotus TURVAn eroamisesta raukeaa, ellei vähintään 3/4 osaston läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä pidetyissä kokouksissa kannata.

3. TURVA voidaan erottaa PAMista, jos se
a.toimii PAMin toiminnan tarkoitusta vastaan
b.ei noudata sääntöjä ja liittokokouksen, PAMin valtuuston ja hallituksen päätöksiä
c.ei erota jäsenyydestä sellaista jäsenosastoa, joka toimii vastoin jäsenosaston tai liiton sääntöjä tai liittokokouksen, liiton valtuuston ja hallituksen päätöksiä.

4. TURVAn erottamisesta päättää PAMin hallitus. TURVAa on kuultava ennen erottamispäätöksen käsittelyä. TURVA voi valittaa päätöksestä PAMin valtuustolle. Valitus on toimitettava kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa osaston saatua kirjallisen tiedon erottamisesta.

8§ Tilikausi

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmis toiminnan- /tilintarkastajille esitettäväksi helmikuun 15. päivään mennessä. Toiminnan-/ tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä.

9§ Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia TURVAn valtuuston varsinaisessa kokouksessa, jos esitettyjä muutoksia kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä ja PAMin hallitus ne hyväksyy. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

10§ Liiton purkaminen

Valtuusto voi päättää liiton purkamisesta vähintään ¾ äänten enemmistöllä. Jos liitto lopettaa toimintansa tai puretaan, sen jäljellä olevat varat siirretään purkavan kokouksen päätöksellä joko PAMille tai käytettäväksi ammattiyhdistysliikettä edistäviin tarkoituksiin viimeisen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.